Kamperveen

Afgebrande Watermolen

 

Uit krant van 25 juni 1941.

 

 

De afgebrande  watermoIen voor het binnenland. ( Die bij Kroeze)

 

 Besloten werd over te gaan tot verkoop van de overblijfselen van de door brand verwoeste molen aan de Roskam. 100 jaar heeft het waterschap  verzekeringspremie betaald en juist toen de molen niet meer in de ver­zekering kon komen, sloeg de bliksem  erin. Van den bewoner van de molen, den heer A.Kroeze, was een verzoek ingekomen om ontheffing van huur en om het erf van de voormalige molen van het waterschap te mo­gen kopen.

 

Het D.B. was van oordeel, dat zoo min mo­gelijk grond moet worden verkocht, teneinde het bezit intact te houden. Het stelde daarom voor, om, overeenkomstig een tweede verzoek van dan heer Kroeze, hem het recht te ver­1enen tot het bouwen van een woning op dit erf voor f 5.-; voorts, om hem de gevraagde ontheffing van huur te verlenen. Het verenigd college erkende de billijkheid van een tegemoetkomende houding jegens den heer Kroeze en één der leden zei zelfs bij de beoordeling van de waarde van de grond: ,,De tip is goed en de man is goed".

 

Het voorstel van het D.B. werd dan ook al­gemeen goedgekeurd.