Kamperveen
Romance in de Pastorie.


In 1909 kwam kandidaat v.d.Berg helemaal alleen naar Kamperveen. Wel droeg hij een groot geheim mee in zijn simpele bagage en koste wat kost, dat moest onder de dekmantel blijven.


Wat was er eigenlijk aan de hand. De a.s. predikant van Kamperveen was nl. smoor verliefd op een lieftallige dame. Men kan zich afvragen wat voor geheimzinnigheid daaraan is. Een dominee mag toch wel een vrouw in de Pastorie? Maar zijn toekomstige echtgenote was Rooms Katholiek en dat was ongepast in de Gereformeerde Bond. De behoudende stroming binnen de Ned. Herv. Kerk.


Om zoveel mogelijk problemen te omzeilen had hij een zeer slimme list bedacht. In de eenzame grote pastorie van Kamperveen moest dat zeker lukken. In het diepste geheim moest dat meisje uit Hilligersberg overgeheveld worden naar het protestantisme. Maar haar ouders en verdere familie waren zeer gekant tegen deze omgang. Voordat alles in de openbaarheid kwam moest deze klus geklaard zijn. Hoe hij alles klaar gespeeld heeft is nooit helemaal duidelijk geworden. Hoewel ze 21 jaar was gaven haar ouders geen toestemming. Daarom heeft zij op zijn advies contact gezocht met de kantonrechter en de mogelijkheid te opperen om voor het gerecht te huwen.


            Daar kreeg de pers lucht van en zonder dat ze wisten waar de klepel hing begonnen diverse krantenberichten te verschijnen met koppen als:


“Dominee uit Kamperveen schaakt meisje” , “Predikant ontvoert meisje” enz. enz.


            Het geheim was dus toch uitgelekt.


 Ontvoering Hillegersberg 1910 Kamperveense dominee


Te Hillegersberg, bij Rotterterdam, is de twintigjarige dochter van de aldaar op eene villa wonende familie De K. ontvoerd en nog wel door een jong predikant uit eene kleine gemeente in Overijsel. Woensdagmiddag was zij, met hare moeder en hare zuster een huis gaan bezichtigen aan den Walenburgerweg te Rotterdam,. Van dat oogenblik af is zij verdwenen.


Maar ook de pers had zich vergaloppeerd. De Predikant klom in de pen en verstuurde een ingezonden stuk naar enkele kranten.


Geachte Redactie,


Met diepe smart heb ik kennis genomen van het bericht in uw blad van vrijdagavond en in andere bladen opgenomen.. Uit een en ander blijkt dat men mij bedoelt. Met heilige verontwaardiging slinger ik elke beschuldiging verre van mij. Met dank voor de opname. Hoogachtend, K.J.v.d. Berg. Pred. Te Kamperveen.


De ontvoering. 1910 Ds v.d. Berg


Herziening Persbericht.


Het bericht omtrent de vermoedelijke ontvoering van een meisje te Hilligersberg, waarvan melding is gemaakt uit het -Rott. N.bld., wordt door «De Ned.» als volgt verbeterd; Van een ontvoering is geen sprake; het bewuste meisje is meerderjarig, en heeft geheel alleen haar ouderlijk huis verlaten. Zij vertoeft thans te 's Gravenhage, en is dus absoluut niet onvindbaar. Noch van een complot dus, noch van een ontvoering mag gesproken worden. De pastorie van den bedoelden predikant was Dinsdag verlaten, echter had.deze zijn adres achtergelaten, en heeft te Rotterdam bij zijn ouders vertoefd, doch kan in een rijtuig niet gezien zijn, omdat hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt.


Ingezonden Stukken. Zaak-Hillegeraberg. 1910


Kotterdam, Januari 1910. Mijnheer de Redacteur! Aan de redactie v d Provinciale Overijsselse. en Zwolsche Courant hebben wij in antwoord op het infame stuk van K. J. v. d. Berg, predikant der Ned. Herv. Kerk te Kamperveen, het volgende stuk gezonden:


 M. d. R. Wellicht heeft de heer v. d. Berg dergelijke maatregelen in het afgespeelde schandaalstuk met onze dochter en zuster R.genomen, dat hij achterbaks is gebleven en zijn hier niet nader te qualificeeren familie de kastanjes uit het vuur liet halen, doch niet geloochend kan worden: 1e. dat onze dochter en zuster het kantongerecht heeft ingeroepen om een huwelijk aan te gaan met dien heer Van den Berg. Dat zal toch zeker minstens met zijn goedkeuring geschied zijn, en wij die haar 21 jaar kennen voegen er aan toe, ook door zijn opstoken, drijven, enz. Dit feit alleen treedt in het helderst licht, als wij vermelden dat zij 14 dagen geleden belijdenis des geloofs heeft afgelegd en ten avondmaal is durven gaan zonder te bedenken dat zij willens en wetens het 5e gebod met voeten getreden beeft. Mede onder den invloed van dien predikant, die zijn gemeente in de onderhouding van dat gebod moet voorgaan. 2e. dat die v. d. Berg nooit officieel, noch officieus de hand van R. gevraagd heeft. 3e. dat hij nooit ook zelfs een poging gewaagd heeft om, als elk welopgevoed mensch en zeker een predikant behoorde te doen. een onderhoud met ons te hebben, doch wel in plaats van dat, ons op straat molesteerde en niet aan de voordeur aanschelde, maar aan den achterkant van onze woning, aan den. plas gelegen, zijn verliefde zangen kwam zingen. 4e. dat zij op 't oogenblik onder begeleiding van leden dier familie v.d.Berg op straat komt en bij haar is ingekwartierd, ook dat zal zeker niet zonder toestemming van den Kamperveenschen predikant geschied zijn. Wij meenen dat uit bovenstaand voldoende blijkt welke waarde men heeft te hechten aan de „heilige verontwaardiging" van K. J. v. d. Berg. Bovendien zouden wij nog andere dingen kunnen tolereeren, die zijn waarheidsliefde nog erger aan de kaak stellen zou,doch wij zullen andere families, die ook de dupe er van geworden zijn, maar liever in deze zaak niet betrekken. Daarover hebben wij aan het Class. Bestuur van Kampen geschreven. Het zijn dingen die te kiesch zijn om te publiceeren. Bij voorbaat onzen dank voor de plaatsruimte, teekenen wij Hoogachtend,


Uw dw. dn. Familie. KRUIJFF, Villa Vredestein. Hillegersberg.,


Na dit gehakketak in de openbaarheid is deze gebeurtenis verstomd. Hoe de relatie verder is gegaan is onbekend.


Bron: Media archief.