Kamperveen. Een eigen Wapen.

Turf in het Wapen van Kamperveen 1925


De gemeente Kamperveen had tot nu toe nog geen gemeentewapen en daar d« vroede vaderen vonden, dat dit er toch eigenlijk bijhoorde, wendden zij zich ter zake om advies tot den Hoogen Raad van Adel.


Deze stelt na historisch onderzoek vast dat men te doen heeft met een Friesche nederzetting tusschen 1214 en 1227 onder den naam „Vene", aanvankelijk behoorende tot de Parochie Campen en vandaar later aangeduid als Campervene, het tegenwoordige Kamperveen. De Hooge Raad van Adel adviseert daarom een sprekend wapen te ontwerpen, te.weten. gedeeld: Kamperveen' (doorsneden van zilver en azuur), tien staande zilveren turven, gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten.


Alles goed en wel, oordeelt dé gemeenteraad, maar die turven moeten er uitblijven want al doet de naam er aan denken, verveningen zijn er te Kamperveen niet en zijn er nooit geweest. En in dien geest werd aan de adviseurs worden geantwoord.

 

Een wapen voor Kamperveen! 1925.

Men deelt ons mede, dat de raad der gemeente Kamperveen, die zioh niet met het voor hare gemeente ontworpen wapen heeft kunnen vereenigen, na een zeer nauwkeurig onderzoek, door den secretaris der gemeente ingesteld, een nieuw ontwerp heeft doen opstellen, waarin de geschiedenis van Kamperveen geheel juist weergegeven wordt. Het wapen is schuin gedeeld: I. Rechts: een schild van azuur met 7 liggende gouden blokjes, in welker midden één plompe- of pompeblad van keel (rood). en Links, een gouden veld met een leeuw van keel op een sinopele (groene) golvende zee.

Algemeen wordt aangenomen, dat het oude Friesche rijk uit 7 deelen bestond, welke in hun wapen door 7 gouden blokjes aangegeven zijn. Het pompeblad woidt in de Friesche vlag ten getale van 7 teruggevonden en wijst, volgens de overlevering, eveneens op het 7-deelige Friesche waterrijk. Kamperveen nu is een Friesche nederzetting. Nadat de zee een belangrijk deel van dit oude Friesche rijk weggeslagen had is, symbolisch voorgesteld, één der 7 pompebladen weggedreven en te Kamperveen terechtgekomen. De linkerhelft geeft den eeuwenlangen strijd tegen het zeewater weer en vertoont derhalve eenige overeenkomst met het Zeeuwsche wapen. Kamperveen, dat zoo graag een eigen wapen wil bezitten, hoopt op een gunstige beslissing van den Hoogen Raad van Adel.

 

Gemeente wapen afgekeurd 1925.


VAN EEN WAPEN... DRIE ZILVEREN TURVEN... EN BEZWAARDE BURGERS.


    Philologen contra Hoogen Raad van Adel.


 


KAMPERVEEN, Frbr. De eerzame burgers van het landelijke plaatsje


Kamperveen gevoelen zich gegriefd. Want de Hooge Raad van Adel heeft


Kamperveen een wapen toegekend met drie turven er in. Kamperveen, Veen


Turf, drie turven,  dacht de Hooge Raad van Adel. Nu wil het geval,


dat Kamperveen ligt te midden van groene weiden, waar de koeien van het


malsche gras en de vette klaver smullen. Maar veenderijen ziet men er


niet. zelfs geen drie turven. Terecht maken dus de Kampervenenaars


bezwaar tegen het voeren van een embleem in hun wapen, dat volgens hen


geen zin heeft en zodoende erg banaal is. Geen turf in het wapen, al is


het een verzilverde, neen, zij protesteerden. En de gemeenteraad opperde


welgeformuleerde bezwaren.


Onverwacht is nu steun gekomen uit de kringen


der Friesche taalkenners. Volgens de laatsten zou namelijk de naam


kamperfinne inderdaad niets te maken hebben met verveningen. want een


finne of ferme was een laaggelegen, grazige vlakte. Daarom oordelen


zij, dat klaverbladen beter in het wapen zouden passen dan turven. Als


dan het wapen maar weer niet op een speelkaart gaat lijken!


Intusschen houdt de Hooge Raad van Adel zich ernstig met dit vraagstuk bezig.