Kamperveen.Branden.

 

Branden op Kamperveen.

BOERDERIJ “De Molshoop”afgebrand.

 1934.

Woensdagavond te ongeveer acht uur is brand uitgebroken bij den boer B. van Veen „Huize Molshoop" te Kamperveen, bezit van de diaconie der kerkgemeente. Eveneens woonde bij deze familie in de tachtigjarige vader. De bewoners wilden zich juist ter ruste leggen, toen zij werden opgeschrikt door het lawaai, dat door de buren werd gemaakt. Deze verschaften zich, door de voordeur in te trappen, toegang tot de woning. Door het achterhuis gaande, bereikten zij de bewoners. De oude baas, die lijdende was aan een der beenen, werd in nachtgewaad bij omwonenden binnengebracht, terwijl de jonggetrouwden zelf hun veege lijf moesten redden. Onmiddellijk trachtte de boer nog te redden wat mogelyk was en snelde naar de schuur waar hij het geluk had het paard van den vuurdood te redden. Hierbij liep Van Veen zulke ernstige brandwonden op aan het hoofd, dat hij van verdere reddingspogingen af moest zien. Ondertusschen had de brand, die in een der hooibergen was begonnen, zulk een omvang genomen, dat na weinige minuten de „Molshoop" in een „Puinhoop" herschapen was. De brandweer kon evenmin tegen de vuurzee iets uitrichten en bepaalde zich er toe verder onheil te voorkomen. Zoowel de inboedel als drie kalveren, twee geiten, eenige konijnen en verder klein vee, kwamen in de vlammen om. Het overige vee liep op de weide. Er bestonden plannen om voor de bestaande boerderij een nieuwe te bouwen.

 

Brand 1898.

Onder de gemeente Kamperveen is het boerenerf „de Roskam"  Een der 100 erven, aan de gemeente Kampen behoorende en bewoond door J. Knol — Woensdagnacht met den geheelen inboedel afgebrand. Éen grootee hoeveelheid hooi is verloren gegaan.

Het huis was onderling verzekerd.

 

Brand Immeker.

1895.

 

Onder de gemeente Kamperveen ontstond gistermorgen brand bij den landbouwer W. Immeker. Het duurde niet lang of de vlam sloeg -van alle kanten uit de woning en het vee kon zelfs niet gered worden; 18 stuks kwamen in de vlammen om. Van het hooi, gereedschappen en van de inboedel is maar weinig gered. Men vermoedt dat do brand in het hooi is aangekomen.

Brand Korenberg .

1912

 

Te Kamperveen is de boerderij, toebehoorende aan en bewoond door B. Korenberg, met schuren, hooibergen, vijftig duizend halve kilo's hooi, wagens, landbouwgereedschappen, inboedel, enz., afgebrand. Een stier, twee koeien, twee kalveren en twee-en-twintig varkens zijn in de vlammen omgekomen. De brand is ontstaan door het spelen met lucifers van kinderen. Niets was verzekerd.

 

Brand Leeffers .

1895.

 

Te Kamperveen is gisternacht brand ontstaan in een hooiberg van den landbouwer S. Leeffers. Het vuur had huis en schuur reeds aangetast, toen de knecht door het, geknetter der vlammen gewekt werd. Verschrikt wekte hij de bewoners en had nog even den tijd om de paarden buiten te brengen. Elf varkens zijn in de vlammen omgekomen. De inboedel en boeren voortvaring zijn op een enkel stuk na geheel verbrand; 250,000 pd. hooi, waarvan een gedeelte geperst en ter aflevering gereed is, is verloren. Huis en inboedel waren verzekerd. Een brandspuit uit Kampen was op het terrein aan het werk, doch vermocht zoo goed als niets tegen de vuurzee. Met zekerheid kan de oorzaak niet opgegeven worden. Dat het hooi zoo sterk zou gebroeid hebben, komt den eigenaar ongelooflijk voor.

Brand Lodewijk.

1935.

Er is brand uitgebroken in den steltenberg van Lodewijk aan “de Koelucht”. Aanvankelijk liet zich de brand ernstig aanzien, waarom de burgemeester het geraden achtte, de hulp in te roepen van den motorspuit te Kampen. Deze arriveerde zeer spoedig op het terrein van den brand. De oorzaak is vermoedelijk dat kinderen in de steltenberg aan het spelen zijn geweest met lucifers.

 

Brand Roskam.

1905

 

In de gemeente Kamperveen, op een half uur afstands van Kampen, zijn afgebrand de herberg en boerderij de Roskam, behoorende aan het waterschap Kamperveen, en twee blokken woningen, gezamenlijk door acht gezinnen bewoond, benevens vier gevulde hooibergen. Zes schapen en een geit zijn omgekomen. Assurantie dekt gedeeltelijk de schade.

 

Branden.

1904.

Zaterdagniddag ontstond te Zuideinde brand in de woning van de heer Westra. Aangewakkerd door den wind sloegen de vlammen naar de belendend percelen over, Weldra  waren vier woningen in de as gelegd. De woningen waren verzekerd. Twee inboedels waren niet verzekerd. — Woendagmiddag brak brand uit in de woning, staande aan den Spijkerboer, bewoond door Klaas van Unen. te Kamperveen, alles werd een prooi der vlammen.

 

Brand Zuideinde

1924.

De boerenwoning van J. Heimans in de buurtschap Zuid-Einde te Kamperveen is tot den grond afgebrand. Een schuur en een hooiberg, waarin ongeveer tachtig duizend halve kilo's hooi waren opgestapeld, werden mede een prooi der vlammen. Gelukkig bevond het vee zich in de weide. De oorzaak van den brand is het omvallen van een kan petroleum bij het brandend fornuis. Verzekering dekt de schade.

De grillige wegen van den bliksem. 1924

Woensdagnacht, terwijl de bewoners zich ter ruste hadden begeven, sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer J. Neuteboom te Kamperveen, zonder evenwel brand te veroorzaken. Wel werden een twintigtal pannen van het dak geslagen en de kap gedeeltelijk vernield. De bliksem vond verder zijn weg naar buiten door eenige gaatjes in den muur, zonder verder onheil te veroorzaken. - Met den schrik kwamen de bewoners vrij.

 

Schoolbrand 1882

 

In de school te Kamperveen is gistermiddag brand uitgebroken; daar er geen spuiten aanwezig waren is het gebouw nagenoeg geheel in de asch gelegd.

Molen van Kamperveen afgebrand. 1941.

 

Vrijdag, van morgen is tijdens een korte onweersbui de bekende molen aan de Roskam van het waterschap door blikseminslag afgebrand. De bewoners konden zichzelf een een gedeelte van de inboedel redden.

 

 

Woning afgebrand Palland 1934

 

Woning afgebrand. Door onbekende oorzaak is de woning, toebeoorende aan en bewoond door de wed. E.Palland, tot den grond toe afgebrand. De eigenaresse, die veel afwezig is in verband met werkzaamheden te Hattem, was juist dien dag thuis met een paar van haar kinderen, persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Het meubilair kon tijdig in veiligheid worden gebracht.