Kamperveen

Het geldelijk beheer der Belastingen vanaf 1580.

 

 

Belastingen en accijnzen .

 

Op het gebruik van: azijn, edik, bier, brandewijn en gebrande wateren, wijnen, lakens,  zeep en zout, geslacht, (slachten van vee), hoornvee en bezaaide landen, paarden, schapen, varkens en bijen.

 

Een kerspel had een bepaalde vrijheid welke belastingen werden opgelegd. Personen die deze gelden moesten inzamelen waren zeer gehaat. Niet zelden werden ze begeleid door militairen. Niet zelden werden ze gegijseld. Of  hun woningen werden verbrand of vernield. Het is ook wel voorgekomen dat een inbeslag genomen vat sterke drank weer werden opgezocht en de kranen er van werden geopend in de kelder. Er waren bierboeken en Cladboeken voor brandewijn Om de druk wat te verlagen werden de kannen verkleind zodat de bedragen wat milder waren.

 

Ook werd er in de zeventiende eeuw belasting op koffie, thee en chocolade ingevoerd omdat het gebruik ervan enorm toenam.

 

Claddeboek =is een soort boek om de ontvangsten in te vermelden.

 

De kannen werden voor een twaalfde gedeelte verkleind, tengevolge waarvan herbergiers meer accijns hadden te betalen

 

Onder de ingekomen stukken is tenminste een authentieke copie van 1601 van een rekening over 1593 van de ontvanger Symon Gerrits, "vanwegen die heeren van Noordt-Hollandt over die byren geconsumeert tot Vollenhove, Cuynre ende Blockzijl", afgehoord te Hoorn 11 dec 1593 door de Gecommitteerde/Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier.

 

Accijns op koffie, thee en chocolade

 

N.B. Voor de invordering werden de bewoners in vier klassen verdeeld. In Vollenhove vielen in de eerste rubriek de drost en zijn standgenoten, in de tweede de landrentmeester, in de derde enkele predikanten en in de vierde alle anderen aangeslagenen.

 

 

 

Impost op het gemaal 

N.B. De accijns of impost op het gemaal (is gemalen graan) komt al in 1582 en 1597 voor onder de verpachte middelen. Er moest toen een zeker aantal stuivers betaald worden bij de verkoop van een mud weite (tarwe), rogge, gerst, bonen, boekweit, haver, mout "ofte wat soorte van greynen die verbrouwen worden". 

 

Een mud was evenwel een maat, die niet overal gelijk was en daarom is in 1623 de last als eenheid ingevoerd.

 

 

 

). Impost op het "bestiael" of geslacht 

"Van alle ossen, koeyen, runderen, kalveren, schapen ende verckens, lammeren die bij den vleesschouwers ter banck uytgesleten, sal betaelt worden den XX penninck. Die bij den burgeren ende ingezetenen, omme in haer selfs huisholinge te consumeren geslachtet worden, den XXX penninck, wel verstaende dat alle vleisch ter wage komende, daer selffs vrij sall sijn. Van alle paerden die verbuytet, vermangelt ofte verkoft ende gekoft werden, den XX penning half bij den koper ende half bij den verkoper te betalen"

Graanmolen "De Zon" Zuideinde

 

 

Hier moet nog een verhaal van worden gemaakt.